PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Organizátorom súťaže „Svetová súťaž“ (ďalej ako „súťaž“) je: Imperial Tobacco Slovakia a. s., so sídlom Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava, IČO: 31 322 093, DIČ: 2020314593, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 387/B (ďalej ako „organizátor“).

Doba trvania súťaže: súťaž trvá od 23.10.2017 do 2.3.2018.

V súťaži sa hrá o nasledovné výhry: 360x JBL Go, 300x virtuálne okuliare, 225x smart hodinky, 150x iPod Touch, 75x balančný skúter, 45x iPad, 30x iPhone 6s, 15x MacBook Air a o hlavnú výhru, ktorou je automobil Volkswagen up!.

Súťaž je propagačnou súťažou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov, organizuje sa výlučne na území Slovenskej republiky.

Podmienky účasti
Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Súťaže sa môžu zúčastniť len fajčiari, ktorí majú v prvý deň konania súťaže viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sú plne spôsobilými na právne úkony a spĺňajú ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže (ďalej ako „účastník súťaže“). Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej úplnými pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Súťažný výrobok
Do súťaže sú zaradené všetky nasledovné verzie cigariet značky West:
West Red KS limitovaná edícia (EAN kód: 4030600122501, cena 3,10 EUR)
West Silver KS limitovaná edícia (EAN kód: 4030600122471, cena 3,10 EUR)
West Blue KS (EAN kód: 4030600122563, cena 3,10 EUR)
West DUO KS (EAN kód: 4030600193181, cena 3,20 EUR)
West Red SKS (EAN kód: 4030600193150, cena 3,20 EUR)
West Silver SKS (EAN kód: 4030600193129, cena 3,20 EUR)
West Red Compact (EAN kód: 4030600191705, cena 3,10 EUR)
West Blue Compact (EAN kód: 4030600191736, cena 3,10 EUR)

Mechanizmus súťaže
Princíp súťaže spočíva v zbieraní unikátnych kódov (ďalej ako „kód“) zo súťažných kupónov umiestnených v cigaretových škatuľkách West (ďalej ako „kupón“), ktoré si účastník súťaže zakúpil na mieste predaja tabakových výrobkov na území Slovenskej republiky. V prípade verzií cigariet West Red KS, West Silver KS, West Blue KS, West DUO KS, West Red SKS, West Silver SKS predstavuje jeden kód na kupóne jeden bod. V prípade verzií cigariet West Compact Red a West Compact Blue predstavuje jeden kód na kupóne tri body. Každý účastník súťaže si môže zvoliť, či bude tieto kódy zbierať a registrovať elektronicky na webovej stránke www.svetovasutaz.sk alebo zbierať a zasielať manuálne pomocou súťažného letáku prostredníctvom pošty.

Registrácia pomocou internetu
Každý, kto sa chce do súťaže zapojiť pomocou internetu, musí sa najprv zaregistrovať kompletným vyplnením formulára na webovej stránke www.svetovasutaz.sk. Bez registrácie účastníka súťaže nie je možné vkladať kódy na webovú stránku www.svetovasutaz.sk. Každý účastník súťaže sa registruje iba raz. Po registrácii môže účastník súťaže začať s vkladaním kódov na zabezpečenie účasti v žrebovaní o vecné ceny. Do žrebovania v súťaži budú zaradené len správne vložené kódy. Kódy je potrebné zadávať na webovú stránku www.svetovasutaz.sk, kde účastník súťaže môže hrať o zaujímavé svetové ceny. Každý kód môže byť v súťaži vložený iba jedenkrát. Na základe nazbieraného počtu bodov (kódy sa ich vložením podľa pravidiel súťaže premenia na príslušný počet bodov v súlade s týmito pravidlami súťaže) sa môže účastník súťaže rozhodnúť, do žrebovania o ktoré svetové ceny sa zapojí. Aby sa účastník súťaže mohol zapojiť do žrebovania o niektorú zo svetových cien, musí nazbierať príslušný počet bodov. Je na rozhodnutí účastníka súťaže, ako nazbierané body rozdelí a zapojí do žrebovania o svetové ceny, pričom sa môže zapojiť do žrebovania o rovnakú výhru aj viackrát. Rozhodnúť sa môže iba raz, nemôže dodatočne meniť svoje rozhodnutie. Počet zadaných kódov na jedného účastníka súťaže nie je limitovaný. Kódy správne vložené účastníkom súťaže podľa týchto pravidiel súťaže do 10 hod. žrebovacieho dňa budú zaradené do žrebovania v takýto deň.

Registrácia pomocou súťažného letáku
Účastník súťaže má tiež možnosť zaregistrovať sa do súťaže kompletným vyplnením súťažného letáku, ktorý nájde v predajniach tabakových výrobkov na území Slovenskej republiky, resp. ktorý si stiahne na webovej stránke www.svetovasutaz.sk v sekcii „Súťažný leták“ a následne vytlačí. Kompletne vyplnený súťažný leták pošle účastník súťaže poštou spolu s príslušnými kupónmi na adresu Svetová súťaž, P.O.Box 41, 820 09 Bratislava. Účastník súťaže musí na súťažný leták zároveň jednoznačne vyznačiť, do žrebovania o ktoré svetové ceny (v závislosti od počtu bodov) sa chce zapojiť a koľkokrát. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie vyplneného súťažného letáku. Každý účastník súťaže môže využiť bezplatnú infolinku 0800 21 21 31 v pracovných dňoch od 9. do 16. hodiny, kde zistí svoj aktuálny stav bodov, ako aj to, v žrebovaniach o ktorú z vecných cien je momentálne zapojený. Uvedená informácia bude pre účastníkov súťaže registrovaných cez internet dostupná aj na webovej stránke www.svetovasutaz.sk. Do súťaže budú zaradené len kompletne vyplnené súťažné letáky v zmysle týchto pravidiel súťaže zaslané účastníkmi súťaže na doručovaciu adresu uvedenú v týchto pravidlách súťaže. Do žrebovania v príslušný žrebovací deň budú zaradené súťažné letáky vyplnené účastníkom súťaže podľa týchto pravidiel a doručené v zmysle týchto pravidiel najneskôr v deň predchádzajúci žrebovaciemu dňu.

Žrebovanie svetových cien
Aby sa účastník súťaže mohol zapojiť do žrebovania o jednu zo svetových cien, musí nazbierať príslušný počet bodov vyžadovaný týmito pravidlami súťaže. Je na účastníkovi súťaže, ako nazbierané body (premenené z vložených kódov) rozdelí a zapojí do žrebovania o svetové ceny, pričom ich môže zapojiť do žrebovania o rovnakú cenu aj viackrát. Rozhodnúť sa ohľadom každého bodu môže účastník súťaže iba raz, pričom nemôže dodatočne meniť rozhodnutie. Príslušný počet bodov potrebný pre zapojenie sa do žrebovania o svetové ceny je nasledovný: 5 bodov pre účasť v 1 žrebovaní o JBL GO reproduktor alebo virtuálne okuliare alebo smart hodinky, 10 bodov pre účasť v 1 žrebovaní o iPod Touch alebo balančný skúter alebo iPad, 15 bodov pre účasť v 1 žrebovaní o iPhone 6s, 20 bodov pre účasť v 1 žrebovaní o MacBook Air. Účastník súťaže môže byť súčasne zapojený do žrebovania o viaceré ceny. Účastník súťaže môže vyhrať aj viacero cien, avšak maximálne jednu z každého druhu. Pokiaľ účastník súťaže vyhrá cenu z jedného druhu, kódy vložené ním do žrebovania o cenu toho istého druhu prepadajú. Žrebovanie svetových cien za prítomnosti notára bude prebiehať neverejne každý piatok v termíne od 24.11.2017 do 2.3.2018. (aj ako „žrebovacie dni“, resp. „žrebovací deň“), za zachovania princípu náhodnosti. V každý žrebovací deň sa celkovo vyžrebuje 80 svetových cien v nasledovnom počte: 24x JBL GO reproduktor, 20x virtuálne okuliare, 15x smart hodinky, 10x iPod Touch, 5x balančný skúter 3x iPad, 2x iPhone 6s a 1x Mac Book Air. Počet kusov jednotlivých výhier je počas celej súťaže obmedzený ich maximálnym celkovým počtom, a to nasledovne: 360x JBL GO reproduktor, 300x virtuálne okuliare, 225x smart hodinky, 150x iPod Touch, 75x balančný skúter, 45x iPad, 30x iPhone 6s, 15x Mac Book Air, 1x Automobil Volkswagen up!.

Hlavná výhra
Hlavnou výhrou v súťaži, ktorá sa bude žrebovať neverejne v piatok 2.3.2018 za prítomnosti notára, je 1x Automobil Volkswagen up!. Do žrebovania o hlavnú výhru je automaticky zaradený každý kód vložený účastníkom súťaže podľa týchto pravidiel súťaže. V prípade, že účastník súťaže nesúhlasí so zaradením ním vložených kódov do žrebovania o hlavnú výhru, je potrebné na webovej stránke www.svetovasutaz.sk v sekcii „Osobné konto“ alebo v súťažnom letáku označiť políčko „Nesúhlasím so zaradením kódov do žrebovania o automobil Volkswagen up!“. V tomto prípade ani jeden kód vložený účastníkom súťaže podľa pravidiel súťaže nebude zaradený do žrebovania o Automobil Volkswagen up!. V prípade, že sa účastník súťaže, ktorý sa do súťaže registroval na internete, počas trvania súťaže rozhodne inak, je možné na webovej stránke www.svetovasutaz.sk v sekcii „Osobné konto“ uvedené políčko odznačiť a všetky kódy zadané pod jeho kontom budú automaticky zaradené do žrebovania o hlavnú výhru, a teda Automobil Volkswagen up!. V prípade registrácie do súťaže súťažným letákom platí voľba, ktorú účastník súťaže označil pri svojej prvej registrácii do súťaže, a teda voľba účastníka súťaže uvedená na súťažnom letáku, ktorý doručil podľa týchto pravidiel súťaže a prípadné rozhodnutie účastníka súťaže o nesúhlase so zaradením ním vložených kódov do žrebovania o hlavnú výhru, t. j. o automobil Volkswagen up!, nie je možné dodatočne zmeniť.

Výhercovia
Výhercovia budú o výhre informovaní písomne. Zoznam výhercov bude pre účastníkov súťaže k nahliadnutiu u organizátora súťaže v mieste jeho sídla a prístupný na webovej stránke www.svetovasutaz.sk v sekcii „Výhercovia” alebo na bezplatnej infolinke 0800 21 21 31 v pracovných dňoch od 9. do 16. hodiny. Výhercom budú ich výhry odoslané najneskôr do 4 týždňov odo dňa skončenia súťaže. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za stratu či poškodenie výhry počas prepravy. Každý účastník súťaže je povinný si ponechať kópiu zaregistrovaného kupónu, ktorý preukáže v prípade preberania výhry; organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať výhru v prípade, ak účastník súťaže kupón nepreukáže. Účasť zamestnancov organizátora a zamestnancov spoločnosti AMDEN SK, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35 941 731 ako sprostredkovateľa spracúvajúceho osobné údaje účastníkov súťaže pre organizátora súťaže sa zakazuje. Výhercovia znášajú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Výhry neprevzaté do 60 dní od uzávierky súťaže (t. j. od 2. 3. 2018) prepadajú v prospech organizátora súťaže. Výhercom nebude v prípade nemožnosti prevziať výhru poskytnutá žiadna finančná ani iná kompenzácia. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo dodatočne upraviť pravidlá súťaže vrátane času jej trvania. Osoby nespĺňajúce podmienky súťaže alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ takáto osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade zostáva organizátorovi, ktorý je oprávnený poskytnúť ju ďalšiemu výhercovi. Účastník bude vylúčený zo súťaže v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo iného nekalého konania zo strany príslušného účastníka vrátane za asistencie tretej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru. Zo súťaže sú taktiež vylúčené všetky osoby, ktoré svoj výsledok v súťaži dosiahli v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napr. neoprávneným zásahom do mechanizmu súťaže. Informácie požadované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú dostupné spolu s úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „Svetová súťaž“ na nahliadnutie v sídle organizátora súťaže: Imperial Tobacco Slovakia a. s., so sídlom Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava a taktiež sú zverejnené na webovej stránke www.svetovasutaz.sk.